Posts

Showing posts from October 4, 2015

मृगमरीचिका

Image
कोमलनामथाउसका...दिखनेमेंभी बेहद कोमलथी, हालांकिनैननक्शसाधारणथेलेकिनचेहरेपरपानीथा…एकअलगसाआकर्षण।बेहदसंवेदनशीलऔरकोमलमनथा - कोमलका।घरकीसबसेबड़ीऔरदुलारीबेटी।उम्रकरीबसोलहसाल, लेकिनजिम्मेदारियाँघर